จำนวนกำลังพล ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในสถานพยาบาลของ ทร. ปีงบประมาณ 2561

สังกัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บก.ทร.172231
สสก.ทร.5812535
สบ.ทร.61115191517
กพ.ทร.142228292934
ขว.ทร.111615142327
ยก.ทร.6131112819
กบ.ทร.3614715
สสท.ทร.101739282744
กพร.ทร.1169659
สปช.ทร.3566610
กง.ทร.41610181026
จร.ทร.32545
สตน.ทร.117107512
สยป.ทร.3416
สธน.ทร.475315
กร.334355607801734736
ทรภ.๑411953995
ทรภ.๒2432108414580
ทรภ.๓324929616131
นย.168383218668246583
สอ.รฝ.128193336509192409
ฐท.สส.166174213229227197
ฐท.กท.181627314025
กรม สห.ทร.212635203223
อร.71119121108102330
อล.ทร.443376616077
ชย.ทร.153117272629
สพ.ทร.6288938386132
พธ.ทร.304754544264
พร.188213260382169223
ขส.ทร.65851402851318
อศ.13131341617
สก.ทร.61437362229
วศ.ทร.4623593
สวพ.ทร.4331761
ยศ.ทร.1048060414868
รร.นร.2162538738
หน่วยเฉพาะกิจ1
ไม่ระบุสังกัด5450