รายงาน คยน.ทร. งป.2561 ไตรมาส 1

นขต.ทร. จำนวนกำลังพลของหน่วยที่ไปเข้ารับการตรวจฯจริง (นาย) จำนวนกำลังพลที่มีค่าดัชนีมวลกาย(BMI)ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (นาย) จำนวนกำลังพลที่มีค่ารอบเอวไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (นาย) ไม่พบภาวะเสี่ยง (นาย) พบภาวะเสี่ยงขั้นต้น (นาย) พบภาวะเสี่ยงขั้นสูง (นาย)
1036073
2413162148
23181731415
64364393322
42222472015
3016217158
2210123623
66333893126
2614174157
1459392
30182071013
523131
28131831312
723223
1589447
1295711887260613422
2491211013
164106104267068
1106378164747
768441516172329267
656362433122294240
54631334455269222
602938142818
823546163234
31516819928162125
15377102446544
63313953226
24412214133110101
1307586227137
570367375146277147
28913117962123104
39192862112
57313382722
1199263
1056154
24513016631104110
78435994722
11
ไม่ระบุสังกัด753650183225