รายงาน คยน.ทร. งป.2561 ไตรมาส 1

นขต.ทร. จำนวนกำลังพลของหน่วยที่ไปเข้ารับการตรวจฯจริง (นาย) จำนวนกำลังพลที่มีค่าดัชนีมวลกาย(BMI)ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (นาย) จำนวนกำลังพลที่มีค่ารอบเอวไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (นาย) ไม่พบภาวะเสี่ยง (นาย) พบภาวะเสี่ยงขั้นต้น (นาย) พบภาวะเสี่ยงขั้นสูง (นาย)
642141
13911067
51273282518
935756214428
643542132823
43223182114
1247255
1054867155535
211314687
2211123145
543339132417
1479338
249144137
757070
946261
2298124416385321125641
1578196157666
16787105328253
15087110255867
14998341078343680476
1110587739213472425
64934740265230264
1085368255528
754453153624
56428432672294198
233136161669572
82404364432
33317420957169107
1638198326863
615411411168291156
562278405118262182
442228112112
99475194545
66405373227
78375194524
29215117642118132
16082107307753
11
ไม่ระบุสังกัด15495117367048