1.จำนวนกำลังพล ทร.เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ รพ.ทร.ทั้งหมด


2.สัดส่วนกำลังพล ทร.ทั้งหมดที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละปี
(คำนวณจากข้อ 1 กับยอดกำลังพลเป้าหมาย 45,000 คนต่อปี)


3.จำนวนกำลังพล ทร. เข้ารับบริการตรวจสุขเชิงรุก


4.จำนวนครั้งที่ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก


5.จำนวนกำลังพลที่ได้รับการติดตามทันทีเมื่อผลตรวจ Lab ผิดปกติวิกฤต (customer safety)


6.ระดับความพึงพอใจของกำลังพล ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เชิงรับ


7.ระดับความพึงพอใจของกำลังพล ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เชิงรุก


8.ด้านประสิทธิภาพ ระยะเวลาบริการตรวจสุขภาพเชิงรับ ตั้งแต่ลงทะเบียน จนสิ้นสุดการตรวจ (ไม่รวมขั้นตอนรับผลตรวจ)


9.ระยะเวลานัดรับผล


10.จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านสุขภาพ พร. (เริ่มเปิดใช้งาน 23 เม.ย.61)


11.ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ด้านสุขภาพ พร.เพื่อให้เกิดการรู้รอบด้านสุขภาพ


12.จำนวนอุบัติการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันการถูกโจมตีในเว็บไซต์ด้านสุขภาพ พร.


13.จำนวนอุบัติการณ์ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสุขภาพกำลังพลบนเว็บไซต์ด้านสุขภาพ พร.ได้ทันเวลา 2 เดือน หลังการตรวจ


 • รายงานจำนวนกำลังพล ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในสถานพยาบาลของ ทร. ปีงบประมาณ 2561
 • รายงาน คยน.ทร. งป.2561 ไตรมาส 1
 • รายงาน คยน.ทร. งป.2561 ไตรมาส 2
 • สถิติการเสียชีวิต

  สถิติการเจ็บป่วย

  ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ

  ดาวน์โหลด


  ติดต่อสอบถามข้อมูล แผนกสถิติและประเมิน กวส.พร. โทร.52678,52984