๑๗ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๗ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (UVC Catalyst) จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๐ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบบ้านพักอาศัยของกรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๓ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและวางแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

๑๗ ก.ค.๖๓ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี การปฐมพยาบาลการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องAED และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิตทหาร ฯ

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๗ ก.ค.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาระหว่างหน่วยฝึก และหน่วยแพทย์ พร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอันตรายจากความร้อนในการฝึก ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการ “ โครงการ E – Learning ” เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นเลิศด้านการพยาบาล พร้อมทั้งได้ทำพิธีเปิดป้าย “ ห้อง E – Learning ” ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ ก.ค.๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสถานการณ์ COVID-๑๙" ฯ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ ก.ค.๖๓ กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ ข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการฯ เข้ารับบริการจำนวน ๕๒ นาย

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ ก.ค.๖๓ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ ก.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดโครงการควบคุมน้ำหนักเพื่อลดดัชนีมวลกายสำหรับกำลังพลของ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก,ความอ้วนกับความเสี่ยงการเกิดโรค ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ ก.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย ดำเนินการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ พร้อมแนะนำให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการสุขาภิบาลในสนาม ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th