๒๑ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง Covid 2019 ของกำลังพลกองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันเด็ก กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดระฆังทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วม Brief CG20 ECG. บรรยายแนวทางการคัดกรอง COVID- 19 และการปฏิบัติตัวของกำลังพลที่เข้ารับการฝึกร่วมผสมCG20

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจคัดกรองกำลังพลฝึก CG20 ณ อาคาร A/B รพศ.ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร เรื่อง "การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ"

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการสอนความรู้เรื่องโรคอันตรายจากความร้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับทหารใหม่ผลัด ๔/๖๒

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH - GCP" โดย วิทยากรจาก MedResNet ( เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย )

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมโครงการการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ของกำลังพลประจำปืน นย.งป.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENV) ติดตามประเด็นการปรับปรุงแก้ไขด้านระบบสิ่งแวดล้อม ตาม recommendations

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th