ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร และคณะ เข้าศีกษาดูงาน One Day Surgery และ Minimal Invasive Surgery ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช...

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และคณะ รับมอบชุดป้องกัน PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด บริจาคโดยคุณยศรัญ - คุณกนกเนตร แสนสุข และคณะ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก สมชาย จันทโรธร...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากร

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก สมชาย จันทโรธร...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับทหารใหม่ที่ย้ายสังกัดเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนกำลังพลเพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ จชต. หัวข้อการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น จากบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยมี คุณชนากานต์ พัฒนไพบูลย์ Product Manager และคุณกณกนุช ปิติธนญ์โภคิน Sales Representative เป็นผู้แทนมอบ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง...

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบรถเข็นนอน จำนวน ๑ คัน มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท จาก คุณกองแก้ว กระษาปณ์การ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบรถเข็นนอนจำนวน ๔ คันมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก สมาคมนิด้าภาคตะวันออก

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่กำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

นาวาโทหญิง อนุธิดา วรวุฒิ หัวหน้าแผนกสร้างเสริมสุขภาพและคณะ จาก กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาดำเนินการให้ข้อแนะนำการคัดกรองโรค COVID-19 ในหน่วยทหาร

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโทหญิง อนุธิดา วรวุฒิ...

เจ้าหน้าที่พยาบาล กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการคัดกรอง COVID-19 กำลังพลฝึกเตรียมภาคใต้ ประจำปี งป.๖๓ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่พยาบาล กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหักับข้าราชการสังกัด กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหักับกำลังพล กรม สอ.๒ สอ.รฝ.

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณสว่างจิต วงศ์ปราโมทย์ ให้กับมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

นาวาเอกหญิง ยุวดี สุวรรณประดิษฐ รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคในนาม บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง ยุวดี สุวรรณประดิษฐ...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณสรณัตต์ คุณอรวรรณ พิทักษ์กรณ์ ให้กับมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน รับมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๒

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณวาณิช - คุณเพ็ญพิมล จำนงนรวุฒิ และครอบครัว

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการตรวจสุขภาพกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมครั้งที่ ๓ เรื่องโรคอุบัติใหม่ แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการตามตารางการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นประจำปี งป.๖๓ ในวิชาจิตเวชทหาร

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

หมวดพยาบาล ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า จัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ดำเนินการคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับกำลังพลฝึก CG2020 การฝึก CMARFOR FTX

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: หมวดพยาบาล ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า...

ชุดคัดกรอง COVID-19 การฝึกร่วมผสม CG20 ECG. อาคาร A/B รพศ.ศฝ.ฯ คัดกรองอุณหภูมิก่อนเริ่มฝึก

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ชุดคัดกรอง COVID-19 การฝึกร่วมผสม CG20 ECG....

หมวดพยาบาล ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า จัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ดำเนินการคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับกำลังพลฝึก CG2020 การฝึก CMARFOR FTX โดยมียอดผู้ที่ได้รับการคัดกรอง ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ๑๘๕ นาย ประเทศไทย ๑ นาย

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: หมวดพยาบาล ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปีงป.๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ มี.ค.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Exercise by myself " จัดโดย สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัด เจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นวิทยากรดำเนินการสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR. ให้แก่กำลังพล ร้อย.ปล.ที่ ๓ พัน.ร.๓.ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีดำริให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการทำความสะอาด และปรับปรุงห้องพักและอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือต่างๆ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วย

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดเข้มจุดคัดกรองคนไข้เฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ เตรียมพร้อมทั้งบุคลากร,อุปกรณ์และชุดเคลื่อนที่

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ...

พลเรืตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรืตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณกมล สุรังค์สุริยกุล และครอบครัว เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอก สราวุฒิ พลเสน หัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

เจ้าหน้าที่พยาบาล กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับญาติพลทหารที่มาเยี่ยม ในกิจกรรมเยี่ยมญาตินักเรียนพลทหาร ณ กฝท.ศฝ.นย

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่พยาบาล กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหน่วยบริการคลินิกเครือข่ายปฐมภูมิ รพ.ฯ ในรูปแบบ Primary care trust เรื่อง “ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD โรคที่คุณสร้างเอง”

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานกรรมการตรวจร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ กองทัพเรือ ในส่วนของ ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ สาขาแพทย์ทหารและการบริการสังคม แด่พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณสุรวิช วัชรกฤษฎ์ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ งานผ่าตัดระบบประสาทสมองและกระดูกสันหลัง

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ ๒, กลุ่มงานเภสัชกรรม, กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม และกลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ABK Sport Day เพิ่มพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคี โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การนวดกระตุ้นดูดกลืนทารกเกิดก่อนกำหนด” จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม” จัดโดย กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด - วิสัญญี และกลุ่มงานพยาบาลศัลยกรรม รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จำนวน ๗๕ คน จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์...

เจ้าหน้าที่พยาบาล กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำทีมโดย เรือตรี วุฒิโชติ ภิญโญ ดำเนินกิจกรรมการสอนการช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR. แก่กำลังพล กรม รปภ.นย.จำนวน ๗๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่พยาบาล กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการบรรยายวิชาการ เรื่อง "Respirator Update 2020 : Savina 300 with Oxygen Therapy"

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก สมชาย จันทโรธร...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณรัชนี นาวีเกษมกุล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วย และประเมินติดตามให้คำแนะนำ การใช้ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบสารสนเทศให้กับ นขต.รพ.ฯ"

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันเด็ก กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดระฆังทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ...

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วม Brief CG20 ECG. บรรยายแนวทางการคัดกรอง COVID- 19 และการปฏิบัติตัวของกำลังพลที่เข้ารับการฝึกร่วมผสมCG20

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจคัดกรองกำลังพลฝึก CG20 ณ อาคาร A/B รพศ.ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร เรื่อง "การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ"

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการสอนความรู้เรื่องโรคอันตรายจากความร้อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับทหารใหม่ผลัด ๔/๖๒

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH - GCP" โดย วิทยากรจาก MedResNet ( เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย )

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมโครงการการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ของกำลังพลประจำปืน นย.งป.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENV) ติดตามประเด็นการปรับปรุงแก้ไขด้านระบบสิ่งแวดล้อม ตาม recommendations

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมการพยาบาล" จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกาย แก่กำลังพล กรม สอ.๑ สอ.รฝ. ณ กองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

นาวาเอกอภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ขอเข้าเยี่ยมชม รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกอภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทน...

กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และได้รับฟังการบรรยาย ตรวจเยี่ยมสถานที่ และตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ปฎิบัติงานตามมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(กสพ.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม...

กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม "core value สู่วัฒนธรรมองค์กร กสส.พร." ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามเป้าประสงค์ที่ ๖ "พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ" ของแผนยุทธศาสตร์ กองสวัสดิการสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง คัดกรอง และรายงานโรคติดต่อในระดับหน่วยทหาร สำหรับกำลังพล นย.งป.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อภารกิจทางทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการบรรยายพิเศษเรื่องจิตเวชทหาร แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ นาวิกโยธิน โดย นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ ให้กับกำลังพล กรมรักษาฝั่งที่ ๑ ณ กองบังคับการกรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ การป้องกันการติดเชื้อ HIV ในทหารกองประจำการปี ๒ พื้นที่กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี งป.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล...

การจัดตั้งสถานีการให้บริการด้านการแพทย์รองรับเหตุฉุกเฉินจากภาวะโรคอันตรายจากความร้อน ในหลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน งป.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัย ระดับโรงพยาบาล ประจำปี งป.๖๓ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการดับเพลิงประเภทต่างๆ ตลอดจนเป็นการทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้ตลอด

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ...

หมวดพยาบาล กองร้อยพยาบาล สนับสนุน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดวิทยากร ๔ นายให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR.) ให้กับกำลังพลทหารกองประจำการผลัด ๔/๖๒ จำนวน ๓,๙๐๐ นาย ณ อาคารมารีนฮอร์น กฝท.ศฝ.นย.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: หมวดพยาบาล กองร้อยพยาบาล สนับสนุน กองพันพยาบาล...

ชุดแพทย์ นาวิกโยธิน สนับสนุนการฝึกร่วมผสมคอบบร้า โกลด์ ๒๐๒๐ (ชพค.CG๒๐๒๐) ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ชุดแพทย์ นาวิกโยธิน สนับสนุนการฝึกร่วมผสมคอบบร้า...

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จัดโดย สำนักงานผลประโยชน์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการ...

นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสนามกีฬาฟุตซอลศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสนับสนุนทีมฟุตซอล

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีในโรงพยาบาล

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์...

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนในสังกัด กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต สำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก เรือตรีประยงค์ นพวรรณ์ และครอบครัว เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE) และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ RUA (Responsible Use Of Antibiotic) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE)...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้าน สุขภาพจิตแก่กำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการ นป.สอ.รฝ.และหน่วยตรวจการณ์พื้นน้ำ กจต.

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล...

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาคารรับรองสัตหีบ กองเรือยุทธการและหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส โคโรน่าและวิธีปฏิบัติตัวให้พ้นอันตรายที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเครือข่ายยุติเอดส์ในกรุงเทพมหานคร Network to Ending AIDS in Bangkok ( NEAB )

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก สมชาย จันทโรธร...

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาขนและเจ้าหน้าที

(โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์...

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้น

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ...

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำโดย นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ พร้อมคณะ ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ...

นาวาเอกดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ และ เลขาอนุกรรมการฝ่ายแพทย์ไตรกีฬา ประสานเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน พบ แพทย์ สสจ.ระนอง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน...

คุณประไพ พิชญวณิชย์ และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน มูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท ให้ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คุณประไพ พิชญวณิชย์ และครอบครัว...

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

คณะกรรมการจัดการความปวด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย นาวาเอกพรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ และคณะ จัดประชุมวิชาการ HA DAY เรื่อง "ความปวดเป็นเรื่อง Pain Pain"

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการจัดการความปวด...

งานการเงิน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้อำนวยความสะดวกโดยนำจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการในสังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ที่แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: งานการเงิน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

ชมรมพุทธศาสนาของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฝังเข็มและรักษาโรคทั่วไป ณ วัดป่าสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: ชมรมพุทธศาสนาของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่...

นาวาตรี พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ นายทหารยุทธการและการข่าว ทำหน้าที่รอง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๔ นาย (ผลัด ๔/๖๐ ๔/๖๑ ๒/๖๒)

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาตรี พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ชุดที่ ๑/๖๓

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมทำบุญตักบาตร และเข้ากราบนมัสการ พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสฯ เพื่อปรึกษาและเตรียมการในการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ประจำปี ๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

นาวาเอกปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กำลังพลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงาน ที่ หมวดพยาบาล หน่วยสนับสนุนส่วนแยก ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๑ นาย (ผลัด ๔/๖๐ )

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๓

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย และข้าราชการประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑๙ นาย

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก ร้อย.พ.สน.สน.ฯ ในการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ ประจำปี งป.๖๓ บริเวณลานฝึกกองพันซ่อมบำรุง สอ.รฝ. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล...

กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการตรวจสุขภาพจิต (จิตวิทยาภาวะผู้นำ) ให้แก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวต้อนรับคณะครูและ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล...

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ รพ.รล.จักรีนฤเบศร

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร....

นาวาเอก หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ที่ ห้องพยาบาล นสร.กร.

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัด เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นยาป้องกันริ้นทะเลบริเวณอ่าวเตยงาม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการจัด เจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ หัด ให้แก่กำลังพลที่เป็นข้าศึกสมมติ และ ส่วนประเมินผล การฝึก ฉก.ทม.รอ. ณ กองนักเรียนจ่า เมื่อวันที่ ๒๙ มกราค

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณประกิจ โซวิกุล เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ หลักการบริหารสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน...การบริหารโรงพยาบาลเชิงยุทธศาสตร์ ”

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ...

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดชุดคัดกรองร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ร่วม คัดกรองที่สนามบินอู่ตะเภา ตามคำสั่งของรัฐบาลให้แพทย์ทหารช่วยกระทรวงสาธารณสุข รายการคัดกรองผู้ป่วย Corona ไวรัส ๒๐๑๙

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาลอู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมหารือกับ รพ.ฯ เรื่อง "ความร่วมมือในการผลิตแพทย์"

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยแจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ กำลังพล ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ รับการตรวจเยี่ยมจากกรมควบคุมมลพิษ ด้านการจัดการน้ำเสีย ตามการเข้าร่วมโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ...

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ...

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๓ ให้กับกำลังพล สังกัด รพ.ฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพล พัน ร.๖ และ พัน ร.๗ พล.นย. จว.ระยอง โดยมี ข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๑๖๕ นาย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ พัน.พ.ฯ โดยเชิญ วิทยากร Christopher Bernard Hayes และวิทยากรหญิง มาลัยพร โพธิ์บึงกาฬ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน และทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ ๔,๕ และ ๖

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ มีดำริให้งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart Leadership" และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซินให้กับกำลังพลร่วมฝึกหน่วยทหารมหาดเล็ก - เหล่าทัพ งป.๖๓ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ โดยมีข้าราชการเข้ารับบริการ ๖๘ นาย ณ กองบังคับการกองเรือยุทธการ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยมีข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๑๔๕ นาย

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ รับแถวประจำสัปดาห์ และอ่านสารจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ มีดำริให้งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา เพื่อใช้ในการป้องกันสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ธีมงาน "อารยธรรมแห่งสยาม"

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

ข้าราชการและลูกจ้าง กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานสานสัมพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ และทำบุญปีใหม่ ณ วัดทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

(บก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: ข้าราชการและลูกจ้าง กองส่งกำลังสายแพทย์...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับการแสดงความยินดีจาก ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานราชการและหัวหน้าหน่วยงานเอกชนในพื้นที่สัตหีบและนอกพื้นที่สัตหีบ รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชา

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรสาขาต่างๆ ของโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ Smart Queue Smart Hospital

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศฺ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ่านคำกล่าวของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กำลังพลในสังกัดโรงพยาบาล รับฟัง

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับการแสดงความยินดีจาก นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยาศและรักษาฝั่ง

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ตัวแทน เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมกรรมการแพทยสภา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(บก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา...

พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก นาวาตรี ชาญ สอนสมบูรณ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ...

นาวาเอกพัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน รับแถวประจำสัปดาห์ และอ่านคำกล่าวของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกพัฒนชัย เฉลิมวรรณ์...

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจรับแถวและอ่านสาส์นจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบประกาศนียบัตร ให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ในกิจกรรมประกวด หน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณจินดา - คุณมุกดา และคุณแสงโรจน์ เฟื่องปุญวงศ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณศิริวรรณ หิรัญยพิสุทธิกุล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ...

พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณศิริรัตน์ หิรัญยพิสุทธิกุล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ...

นาวาเอกหญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะเป็นผู้แทนผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้บริหารยุคดิจิทัล

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร ที่ปรึกษา...

พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณวีณา หิรัญยพิสุทธิกุล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ...

บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จำกัด ได้มอบถุงผ้าจำนวน ๕๐๐ ใบ ให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้ในโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จำกัด ได้มอบถุงผ้าจำนวน ๕๐๐...

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมโครงการ “คุณคือคนสำคัญ (Value on Staff)” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Committee)

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมประชุมการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ( ๑ - ๒ ก.พ.๖๓) ณ ห้องประชุม กฝท.ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยเชิงรุกตรวจสุขภาพประจำปี ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ...

ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: ...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพล กองพลนาวิกโยธิน และ กรม ร.๑ พล.นย. โดยมี ข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๖๑ นาย ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึก ทม.รอ. ณ สโมสร พัน.ร.๑ รอ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล และร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๓ มีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับสมาชิกชมรมฯ , การคัดเลือกประธานและกรรมการชุดใหม่ รวมทั้งการแสดงของสมาชิกชมรม

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ...

นาวาเอกสมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ " เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย " จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกสมชาย จันทโรธร...

พลเรือตรี ชลธร สุวรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ที่ได้รับการเลื่อนยศจำนวน ๑ นาย เป็น จ่าตรี

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรณกิตติ...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ๖๓

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ...

พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ และคณะกรรมการจัดกิจกรรรม ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๒ “ มรรควิถีคนกล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์ ” จัดการบรรยายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพล กปช.จต. และ พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. โดยมี ข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๒๐๓ นาย ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วย ขนส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อม ทั้งฟังการบรรยายสรุป และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือหนองคาย

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตหนองคาย

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล ศฝ.สอ.รฝ. ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.ศฝ.สอ.รฝ. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กำลังพล ฉก.นย. ตราด โดยมีข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๔๙ นาย ณ กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือมุกดาหาร

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทำการพัฒนาขุดลอก คู คลองระบายน้ำ เก็บขยะ วัชพืช สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกันตามสั่งการผบ.ชาฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือธาตุพนม

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดประชุมวิชาการโครงการ "Learning From Mistake Medicine" ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานอายุรเวชกรรม...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพล ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๙๗ นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

คุณ ณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ เป็นประธานมอบห้องประชุมลุมพิกานนท์ ให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: คุณ ณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์...

นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ห้องอาหารสัญญาบัตร รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

นาวาเอกภูริศร์ ชมะนันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินจาก นาวาเอกธนพล และคุณพลับพลึง กล่อมนาค เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นาวาเอกภูริศร์ ชมะนันทน์...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่กำลังพล ร้อย.บก.พัน.บกและบริการ นย. ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ณ ห้องรับรอง อาคารกองอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงประทานเงินในนาม คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบผ่านมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์...

ว่าที่ นาวาเอกวันชัย เอมเสม ประจำ พร. ปฏิบัติหน้าที่ที่ กพ.พร. เป็นตัวแทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในการประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์

(กรมแพทย์ทหารเรือ)

อ่านเพิ่มเติม: ว่าที่ นาวาเอกวันชัย เอมเสม ประจำ พร....

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี คุณ พาขวัญ มิตรประชาชน เป็นผู้มอบ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma Team) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับคลีนิค กร. ได้จัดโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย (รู้ป้องกัน รู้แก้ไข ประสานฉับไว พ้นภัยอุบัติเหตุจราจร)

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณรำไพ ทองปรีชา

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณวรวุฒิ - คุณวันทนีย์ เพียรภัณฑวณิช

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จาก น.ท.เอนก ฟักสุวรรณ และคุณสุมนา ปัฐพาณิชย์โชติ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Update infection control ๒๐๑๙”

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน...

น.อ.ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร รับแถวประจำสัปดาห์ และอ่านสารอวยพรจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รอง...

น.อ.หญิง ยุวดี สุวรรณประดิษฐ รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณบัวลูน วัฒนากรณ์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.หญิง ยุวดี สุวรรณประดิษฐ รอง...

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม...

น.อ. เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในการเปิดอบรม ทบทวนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับกำลังพลใ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ. เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร)...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยเชิงรุกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 63

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

น.อ..ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ..ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณพิชญ์พงษ์ มั่งทอง - คุณศิริสุข หิรัญยพิสุทธิกุล

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วย บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับกำลังพล ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 เมื่อ 24 ธ.ค.62

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จากบริษัทฮิดเด้น อาร์คิเทค จำนวน 100,000 บาท

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

เมื่อ ๒๐๑๓๐๐ ธ.ค.๖๒ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เยี่ยม ร.อ.ประจักษ์ พงศ์พัธนาพร

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เมื่อ ๒๐๑๓๐๐ ธ.ค.๖๒ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วmini mert เข้าร่วมซ้อมแผนบูรณาการเพื่อเตรียมรับภัยพิบัติทางทะเล

(โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3)

อ่านเพิ่มเติม: รพ.ฐท.พง.ทรภ.3...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบถุงผ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ในโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก จากธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ

(โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย " ครั้งที่ ๓

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

กองพันพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล...

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงประทานเงินในนาม มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์...

มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย พลเรือเอก เทวินทร์ มุ่งธัญญาและคณะ จัดงานเนื่องในวาระฉลองอายุวัฒนมงคล พลเรือเอก นายแพทย์หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: มูลนิธิชีวิตพัฒนา...

น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร)...

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการในสังกัด รพ.ฯ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง...

น.อ.หญิง สุมนา วะสีนนท์ ที่ปรึกษา กสส.พร.และคณะวิทยากรจาก กสส.พร ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่อง การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับข้าราชการใหม่

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.หญิง สุมนา วะสีนนท์ ที่ปรึกษา...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันท์ ผบ.นย.

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา Sports Day

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: ...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี คุณบุญปลูก มิ่งขวัญ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

นอ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน พร้อมทั้งแม่ข่ายจาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: นอ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์...

น.อ.ภูริศร์ ชมะนันท์ รอง ผอ. (ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ ในการเข้าศึกษาดูงานเจรจาไกล่เกลี่ยและลูกค้าสัมพันธ์ รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.ภูริศร์ ชมะนันท์ รอง ผอ. (ฝ่ายบริการสุขภาพ)...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการนิเทศการพยาบาล (Nursing Supervision) เพื่อมุ่งสู่การกำกับดูแลวิชาการด้านการพยาบาล (Nursing Governance) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ๑ ธ.ค.๖๒ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๓/๖๒ ณ หมวดพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.(ส่วนแยก เกล็ดแก้ว)

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่บางนา, ศูนย์สาธารณสุข ๓๒ และสำนักงานเขตบางนา จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (๑ ธ.ค. ของทุกปี) ในพื้นที่ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ...

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก (๑ ธ.ค.๖๒) ให้กับกำลังพลที่มาขอรับบริการด้านสุขภาพ เพื่อการรณรงค์ให้ความรู้ การแนะนำป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ให้การต้อนรับและตรวจสุขภาพ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ให้เกียรติเดินทางมาตรวจสุขภาพทางร่างกายเพื่อการแข่งขันไตรกีฬา ทร. ที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันเบาหวานโลก" ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๒

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมชุดพยาบาลสนับสนุนกองร้อยถวายความปลอดภัยพยุหยาตราชลมารค เพื่อขวัญและกำลังใจของชุดปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR.) กรม.ป.พล.นย ณ อาคารโรงเก็บเครื่องบินเล็ก ร้อย.ป.คปม.กรม ป.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตร มาตรฐาน Green&Clean Hospital (ระดับดีมาก Plus) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร...

หมวดพยาบาล นรข. รับการตรวจเยี่ยมหน่วยของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บก.นรข. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒

(หมวดพยาบาล นรข.)

อ่านเพิ่มเติม: หมวดพยาบาล นรข....

น.อ.วารินทร์ ปงกันคำ ผอ.โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยเจ็บจากการดำน้ำกับเครือข่ายทางการแพทย์ในพื้นที่จว พังงา และจว ภูเก็ต ร่วมกับกำลังพล รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ รวมทั้งหมด ๔๐ คน เมื่

(โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.วารินทร์ ปงกันคำ...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม บริษัท อัศวโสภณ จำกัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ โดยมี คุณไพศาล อัศวโสภณ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณสุรีย์ ติยะสถาพรวิบูลย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให็ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท เอฟทีคอน จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารใหม่ ผลัด ๓/๖๒ กฝท.ศฝ.นย. ณ บริเวณอาคาร กฝท.ศฝ.นย. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ คุณก้องเกียรติ ภาณุประภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิ๊กซอว์ ส่งต่อความสุข ”

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการ...

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๙๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานประกอบพิธีประดับยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ. (ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ต้อนรับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ....

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ สอ.รฝ.ณ ห้องประชุม บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรม...

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วย ระบบ ๓ ไก จำนวน ๒ เตียง และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๑๐ คัน ซึ่งมอบโดยสโมสรโรตารีสวนจิตรลดาร่วมกับสโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค ๓๓๕๐

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ CSSD : 2P Safety Goal & Vision of the Future ” โดยมี อาจารย์สุวิทย์ แว่นเกตุ Business Development Director of NAM corperation เป็นวิทยากรบรรยาย

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง...

น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ ผู้แทน ผอ.รพ.ฯ รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นประจำปี ประเภท ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขตประจำปี ๒๕๖๑

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และ ประธาน คกก.ดำเนินงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ในเครือข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และกรรมการจำนวน ๘ นาย ลงพื้นที่เยี่ยมฯ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และ...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบรถเข็นนั่งจำนวน ๑๐ คัน จากสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา, สโมสรโรตารีเจริญนคร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายบริหาร และ ประธาน คกก.ดำเนินงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ในเครือข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และกรรมการจำนวน ๘ นาย ลงพื้นที่เยี่ยมห้องพยาบาล อรม.อร.

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR.) ให้กับกำลังพล พัน.ซบร.และ พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง "แผนกประเมินค่ารักษาพยาบาลและงานรับผู้ป่วยใน" บริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๒

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน...

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุม Sports Medicine สัญจร ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสิรินพลา จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่กำลังพล พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

น.อ.หญิง อาลีนา นันทวิทย์ ผอ.กองตรวจสอบภายในที่ ๒ สนง.ตรวจสอบภายในทหารเรือ และกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และข้าราชการส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.หญิง อาลีนา นันทวิทย์ ผอ.กองตรวจสอบภายในที่...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าซ้อมสวนสนามในอัตรากองพันยานยนต์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ณ ที่ลานสวนสนาม สอ.รฝ. เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๒

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล พลขับพร้อมรถพยาบาลในการฝึกการปล่อยและเก็บชุดปฏิบัติการด้วยเรือผิวน้ำ หลักสูตรรบพิเศษ RECON นย. ณ บริเวณพื้นที่อ่าว กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมข้าราชการ พัน.พ.ฯ เข้าแสดงความยินดีต่อ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เนื่องในงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ณ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย....

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและกำลังพลในสังกัด รับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณสนามหญ้าหลังกองบังคับการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง...

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.ศูนย์ทันตกรรม พร. พร้อมคณะ ทำการตรวจเยี่ยมด้านทันตกรรมเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.ศูนย์ทันตกรรม พร....

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.ศูนย์ทันตกรรม พร. พร้อมคณะ ทำการตรวจเยี่ยมด้านทันตกรรมเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมของ กองพันพยาบาล กรม สน.พล.นย.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.ศูนย์ทันตกรรม พร....

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.ศูนย์ทันตกรรม พร. พร้อมคณะทำการตรวจเยี่ยมด้านทันตกรรม เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ของกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.ศูนย์ทันตกรรม พร....

น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ " วันเบาหวานโลก " The Family and Diabetes : เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้สู่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพพร้อมรองรับ Advanced HA " รู้ซึ้ง เข้าใจ ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า...

น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ รพ. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)