นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วม Brief CG20 ECG. บรรยายแนวทางการคัดกรอง COVID- 19 และการปฏิบัติตัวของกำลังพลที่เข้ารับการฝึกร่วมผสมCG20

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วม Brief CG20 ECG. บรรยายแนวทางการคัดกรอง COVID- 19 และการปฏิบัติตัวของกำลังพลที่เข้ารับการฝึกร่วมผสมCG20 (ECG:Excercise Control Group) ณ อาคาร A/B รพศ.ศฝ.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจคัดกรองกำลังพลฝึก CG20 ณ อาคาร A/B รพศ.ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจคัดกรองกำลังพลฝึก CG20 ณ อาคาร A/B รพศ.ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมโครงการการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ของกำลังพลประจำปืน นย.งป.๖๓

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมโครงการการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ของกำลังพลประจำปืน นย.งป.๖๓ โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้บรรยายความรู้เรื่องอันตราย และผลกระทบ จากการสัมผัส การได้ยินเสียงดัง ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และกิจกรรมการตรวจประเมินสมรรถภาพ การได้ยิน ให้กับกำลังพลกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง คัดกรอง และรายงานโรคติดต่อในระดับหน่วยทหาร สำหรับกำลังพล นย.งป.๖๓

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง คัดกรอง และรายงานโรคติดต่อในระดับหน่วยทหาร สำหรับกำลังพล นย.งป.๖๓ โดยเชิญวิทยากร เรือเอก รชต ปัญญารัตนสิน และทีมงาน จากแผนกระบาด โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้บรรยายความรู้การเฝ้าระวัง คัดกรองและรายงานโรคติดต่อในระดับหน่วยทหารแก่ข้าราชการ และกำลังพลจากหน่วยฝึกในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๖๐ นาย ณ ห้องประชุมกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการบรรยายพิเศษเรื่องจิตเวชทหาร แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ นาวิกโยธิน โดย นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการบรรยายพิเศษเรื่องจิตเวชทหาร แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ นาวิกโยธิน โดย นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนบสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นวิทยากร ร่วมด้วย เรือเอก วิเชียร ศรีภูธร นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...