๑๗ ก.ค.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาระหว่างหน่วยฝึก และหน่วยแพทย์ พร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอันตรายจากความร้อนในการฝึก ฯ

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาระหว่างหน่วยฝึก และหน่วยแพทย์ พร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอันตรายจากความร้อนในการฝึก ณ หอประชุม นย. โดยมี นาวาโท พิชเยนทร์  ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นหัวหน้าคณะผู้ดำเนินการและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการให้บริการด้านการแพทย์โดยศูนย์ปฏิบัติการโรคลมเหตุร้อน นย. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๑๖ ก.ค.๖๓ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ

พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ และ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

๑๖ ก.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดโครงการควบคุมน้ำหนักเพื่อลดดัชนีมวลกายสำหรับกำลังพลของ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก,ความอ้วนกับความเสี่ยงการเกิดโรค ฯ

พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้จัดโครงการควบคุมน้ำหนักเพื่อลดดัชนีมวลกายสำหรับกำลังพลของ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก,ความอ้วนกับความเสี่ยงการเกิดโรค โดยการบรรยายของ นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ เรือเอก เกียรติขจร เลื่อนต่อ นพย.ร.ล.สิมิลัน เมื่อวันที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๑๖ ก.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย ดำเนินการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ พร้อมแนะนำให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการสุขาภิบาลในสนาม ฯ

พัน.พ.กรม สน.พล.นย ดำเนินการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ พร้อมแนะนำให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการสุขาภิบาลในสนาม ให้ความรู้เรื่องโรคประจำถิ่น/โรคติดต่อให้กับกำลังพลฝึกกรมผสม ประจำปีงป.63 ๑.โรคมาลาเรีย , ๒.โรคไข้เลือดออก , ๓.โรคชิคุนกุนย่า , ๔.โรค COVID -19 ผลการปฏิบัติเรียบร้อย กำลังพลให้ความร่วมมือด้วยดี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๒๕ มิ.ย.๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.ฯ ร่วมกับ กกป.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กกป.รพ.อาภากรฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ ดำเนินการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ ฯ

นาวาโท พิชเยนทร์  ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.ฯ ร่วมกับ กกป.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี นาวาเอก หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กกป.รพ.อาภากรฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ ดำเนินการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ ในสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนของ รร.นาวิกโยธินบูรณะ และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ นย. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...