๑๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการ “ โครงการ E – Learning ” เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นเลิศด้านการพยาบาล พร้อมทั้งได้ทำพิธีเปิดป้าย “ ห้อง E – Learning ” ฯ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ “ โครงการ E – Learning ” เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นเลิศด้านการพยาบาล พร้อมทั้งได้ทำพิธีเปิดป้าย “ ห้อง E – Learning ” และเยี่ยมชมสถานที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๕ ก.ค.๖๓ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง -มส. มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมมูลค่า ๔๒๐,๐๐๐ บาท ฯ

กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง -มส. มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมมูลค่า ๔๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-๑๙ โดยมี พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารทรีเอ็น โฮลดิ้งเฮ้าส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๙ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิงผุสดี หิรัญอัศว์ และ กำลังพลศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต้อนรับประธานและคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (นำทีมโดย น.อ.หญิงชนกนาถ วัชรากร) เพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ฯ

นาวาหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ และ กำลังพลศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต้อนรับประธานและคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (นำทีมโดย นาวาเอกหญิง ชนกนาถ วัชรากร) เพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 หน่วยงานที่ตรวจเยี่ยมได้แก่ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกและงานเภสัชกรรมศูนย์สุขภาพ ณ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ฯ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ณ สถานที่ตรวจร่างกาย ห้องโถงชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...