พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร เรื่อง "การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ"

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร เรื่อง " การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ " ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และการสาธิตการฝึกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับสูงในภาวะภัยพิบัติ (MERT) โดยมี นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร ร่วมรับชมการสาธิตการฝึกฯ และเป็นประธานปิดโครงการฯ ณ ลานชวนชิมริมสวน จัดโดย สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH - GCP" โดย วิทยากรจาก MedResNet ( เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย )

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH - GCP" โดย วิทยากรจาก MedResNet ( เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ) จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมการพยาบาล" จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมการพยาบาล" จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดบริการระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและลูกข่าย ณ ห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จัดโดย สำนักงานผลประโยชน์

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จัดโดย สำนักงานผลประโยชน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...