๑๖ ก.ค.๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสถานการณ์ COVID-๑๙" ฯ

นาวาเอก ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสถานการณ์ COVID-๑๙" เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร ของ รพ. ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓๐ มิ.ย.๖๓ แผนกป้องกันโรคติดต่อฯ&แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กกป.​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส. ร่วมกับเทศบาลเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ​ จ.ชลบุรี ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ฯ

แผนกป้องกันโรคติดต่อฯ&แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กกป. รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกับเทศบาลเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก พื้นที่ ทร.ระหว่าง ๑๕ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พื้นที่ ดังนี้ ๑.บ้านพัก สพ.ทร.(แยกเจ) ๒.บ้านพัก สพ.ทร. (เตาถ่าน) ๓.รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. ๔.รร.สัตหีบ เขต กร. ๕.บก.กยฝ.กร. ๖.สำนักงานแฟลตส่วนกลางสัตหีบ ๗.บ้านพัก นย.ทั้งหมด ๘.พัน สห.ทร.ที่ ๒ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๕ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ ที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการตรวจพื้นที่บ้านพักอาศัย ฯ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานนีสัตหีบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานนีสัตหีบ ที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการตรวจพื้นที่บ้านพักอาศัย โดยแบ่งประเภทรางวัล ได้แก่ "รางวัลหน้าบ้านน่ามอง" และ "รางวัลบ้านนี้มีกิจกรรมดีเด่น" ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๒ ราย โดยทำพิธีมอบ ณ บริเวณแถวประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๔ มิ.ย.๖๓ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ ตรวจเยี่ยม/ประเมินสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกองทัพเรือ​ พื้นที่สัตหีบก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฯ

กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานนีสัตหีบ ตรวจเยี่ยม/ประเมินสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ รร.สัตหีบ เขต ฐท.สส. รร.นาวิกโยธินบูรณะ นย. และ รร.สัตหีบ เขต กร. นำทีมการตรวจเยี่ยม ประเมินโดย นาวาเอก หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานนีสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๘ มิ.ย.๖๓ น.อ.หญิง​ จงกล​ ฝ้ายตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​ ฝ่ายการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ ได้นำ​ Face​ shield​, Alcohol​ gel​ ที่รพ.ฯได้รับบริจาค​จากประชาชน หน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ​ ฯ

นาวาเอกหญิง จงกล ฝ้ายตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานนีสัตหีบ ได้นำ Face shield, Alcohol gel ที่รพ.ฯได้รับบริจาคจากประชาชน หน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ สำหรับใช้ในการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อภายในโรงเรียนจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงเรียนเลิศปัญญา ๒.โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ ๓.โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ ๔.โรงเรียนบ้านสัตหีบ ตามแนวคิด "ส่งมอบความห่วงใยต้านภัย COVID-๑๙" เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...