๑๗ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (UVC Catalyst) จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ / ผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน-COVID-19 กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (UVC Catalyst) จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น ๒ (วังนันทอุทยาน) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบบ้านพักอาศัยของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบบ้านพักอาศัยของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๓ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและวางแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและวางแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๔ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประจำปี งป.๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...