๑ ก.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในทหารเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ เป็นผู้นำเข้าพบเพื่อหารือในการตรวจสอบภายในกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๒ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒