๒๖ ก.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพาย ประจำเรือแซง ๒

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพาย ประจำเรือแซง ๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลฝีพายในการฝึกซ้อม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย ณ กองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒