๘ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่สู้ภัย COVID-19 ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ หัวหน้าเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบ เครื่อง ISOLATOR CHAMBER

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ หัวหน้าเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ  ร่วมรับมอบ เครื่อง ISOLATOR CHAMBER ชนิดแคปซูล ปรับความดันเป็นลบได้ ยี่ห้อ Red Leaf รุ่น NP-320 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 377,175 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จาก คุณโชคชัย  เลิศเธียรดำรง และครอบครัว เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ควบคุมความดันลบ สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ  ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2563

๒๘ เม.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ของ วพร.ศวก.พร. และ รร.นวก.ศวก.พร.

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และรับฟังการบรรยายสรุป ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอกหญิง สอาดจิต  เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอก กิตติ  พงษ์ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบแอลกอฮอล์ จาก ผู้แทนบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่น ๕๗ หมู่นกเค้าแมว ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบแอลกอฮอล์ ๒,๐๐๐ ลิตร จาก ผู้แทนบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่น ๕๗ หมู่นกเค้าแมว เพื่อใช้ในภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒๒ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง จาก ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๕ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท จาก ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๕ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...