๒๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ จาก คณะผู้แทนโครงการ วบส.๕ ช่วยหมอ (หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง นิด้า)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย SAN950 จำนวน ๔๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์ 75% ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ ขวด พลาสติกรัดด้านหลังหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น จาก คณะผู้แทนโครงการ วบส.๕ ช่วยหมอ (หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง นิด้า) ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการกักกันโรคและรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กรมแพทย์ทหารเรือ จาก ผู้แทนรุ่นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๖๙

พลเรือเอก ไพบูลย์  ช้อยเพ็ง ผู้แทนรุ่นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๖๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๖ เม.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE จาก คุณหงส์ เอื้อสุนทรพานิช พร้อมด้วยครอบครัว ในนามบริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อต้านภัยโรคโควิด-19 ให้ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE จำนวน ๕๐ ชุด จาก คุณหงส์  เอื้อสุนทรพานิช พร้อมด้วยครอบครัว ในนามบริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อต้านภัยโรคโควิด-19 ให้ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...