๒๖ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและคณะ

พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยพลอากาศตรี ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบริหารข้าราชการทหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายใน รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี งป.๖๓

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปี งป.๖๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๘ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ ๒๐ ปี

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ    เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ ๒๐ ปี ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือและคณะ

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือและคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมกำลังพลกองการขนส่งกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๑ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๔  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...