๑๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้แทนสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้แทนสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง มอบให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนรุ่นนักเรียนนายเรือรุ่น ๘๓ เพื่อร่วมต้านภัย COVID-๑๙ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนรุ่นนักเรียนนายเรือรุ่น ๘๓ เพื่อร่วมต้านภัย COVID-๑๙ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๘ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบของพระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ สำหรับกรมแพทย์ทหารเรือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยจำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน ณ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๓๐ มี.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ รับมอบของพระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับพระราชทานฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ในการทำหน้ากากกันกระเด็น Face shield ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จากสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ในการทำหน้ากากกันกระเด็น Face shield ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อช่วยผลิต และสนับสนุน การต่อต้านไวรัส โควิด-19 ของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะ เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องประชุมโปษกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...