๖ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติจากผลสรุปการดำเนินงานของคณะทำงานองค์ความรู้หลัก การจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ องค์ความรู้ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติจากผลสรุปการดำเนินงานของคณะทำงานองค์ความรู้หลัก การจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ องค์ความรู้ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเรื่อง การพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพประจำปี กองทัพเรือ ของกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้ทุกห้องตรวจสุขภาพกองทัพเรือ ใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๔ มิ.ย.๖๑ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาด้านกำลังพลของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ

พลเรือเอก นวพล  ดำรงพงศ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาด้านกำลังพลของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในสาขาสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในสาขาสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...