5 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากรมแพทย์ทหารเรือ"

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากรมแพทย์ทหารเรือ" ณ โรงแรมเดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

2 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.61

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

1 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

30 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอล์ฟการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 2

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอล์ฟการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

29 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำลังพลสายแพทย์ชดใช้ทุน กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี งป.61

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำลังพลสายแพทย์ชดใช้ทุน กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

เนื้อหาอื่นๆ...