15 ม.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อรับทราบภารกิจผลการดำเนินงานของหน่วย ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในปีที่ผ่านมาและแผนดำเนินงานใน งป.๖๑ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

12 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบอำนวยการงานบริการทางการแพทย์

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบอำนวยการงานบริการทางการแพทย์ ณ บรุคไซด์ วัลเลย์รีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

10 ม.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล (Maritime Medicine) ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัยผลิตเอกสารทางวิชาการรวมทั้งพัฒนาข้อมูลและศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ทางทะเล อันจะนำไปสู่การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

8 ม.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบอำนวยการงานบริการทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบอำนวยการงานบริการทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์รีสอร์ท อ.เมือง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

7 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ฯ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...