๑๔ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๒ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งมีหน่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ กองส่งกำลังบำรุงสายแพทย์กรมแพทย์ทหารเรือ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๑ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน สถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๓

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเ้รือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน สถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๓ โดยมี นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประชุม ทบทวนมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน และแผนการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ในปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ  เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๒

๑๑ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พร. และการดำเนินงานตามนโยบาย จก.พร. พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พร. และการดำเนินงานตามนโยบาย จก.พร. พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน โดยมี พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.ฯ และคณะ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๒

๑๓ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งมีหน่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...