25 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการแพทย์ทหารไทย-อินโดนีเซีย

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการแพทย์ทหารไทย-อินโดนีเซีย ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

24 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ทุกระดับชั้น ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

23 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายชั้นนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายชั้นนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

23 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการตรวจสุขภาพกองทัพเรือ ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการตรวจสุขภาพกองทัพเรือ ของกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่องมาตรฐานการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการตรวจสุขภาพ กองทัพเรือ (เน้นทางระบบสารสนเทศ) ที่สอดคล้องกับภารกิจ กรมแพทย์ทหารเรือ และเป็นไปตามนโยบาย กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

23 เม.ย.61 พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.61

พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องฝึกอบรม ๒ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...