24 พ.ย.60 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงาน " 101 ปี คืนสู่เหย้า...... ชาวงูดิน"

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงาน " 101 ปี คืนสู่เหย้า...... ชาวงูดิน" ณ สนามกีฬากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

24 พ.ย.60 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร The Training Course on Maritime Medicine for Doctors

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร The Training Course on Maritime Medicine for Doctors ณ ห้องยมธารา โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอกริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

23 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัย กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัย กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

22 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

20 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The Royal Thai Navy Day

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The Royal Thai Navy Day ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐