๙ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี งป.๖๓

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๖ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๖ มี.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๓ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์เรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิจัยครั้ง ๑/๒๕๖๓

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์เรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิจัยครั้ง ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒๕ ก.พ.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นาวาเอก ชัยวัฒน์  คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. (๒) / รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. (๑) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...