๒๑ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง Covid 2019 ของกำลังพลกองทัพเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง Covid 2019 ของกำลังพลกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๓ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...