Document

นาวาเอก โทมัส เฮเวิด เฮส์
(Thomas Heyward Heys. M.D.)
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๔ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒)

นาวาโท เบอร์เมอร์
(A.H. Boehmer)
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๓ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗)

นาวาตรี หลวงวารีโยธารักษ์ (ชื่น อมรเวช)
ทำการในหน้าที่นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗ - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗)

พลเรือตรี หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗ - ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔)

นาวาโท พระชัยสิทธิเวช (เชย ชัยสิทธิเวช)
ผู้บังคับกองเสนารักษ์ราชนาวี
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔ - หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕)

นาวาเอก หลวงจงเวชศาสตร์
ผู้บังคับการกองแพทย์ทหารเรือ
(หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖)

พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙)

พลเรือตรี สงวน รุจิราภา
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔)

พลเรือจัตวา หลวงเรืองไวทยวิทยา
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๖)

พลเรือตรี หลวงสุวิชานแพทย์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐)

พลเรือตรี กมล ชัมพุนท์พงศ์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๒)

พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔)

พลเรือโท อรุณ รัตตะรังสี
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕)

พลเรือโท โกเมท เครือตราชู นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖)
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๗)


พลเรือโท ลักษณ์ บุญศิริ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙)

พลเรือโท พิริยะ โหตรภวานนท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑)

พลเรือโท บรรยงค์ ถาวรามร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖)

พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗)

พลเรือโท สรวุฒิ วีรบุตร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐)

พลเรือโท พนิต ศรียาภัย
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒)

พลเรือโท ฉันท์ กลกิจโกวินท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕)

พลเรือโท อรุณ เอื้อไพบูลย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖)

พลเรือโท ดำรงศักดิ์ เลียงพิบูลย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙)

พลเรือโท ไพบูลย์ ศรีเทพ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒)

พลเรือโท จุติ เฉลิมเตียรณ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔)

พลเรือโท วีระจิตต์ ชูจินดา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖)

พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙)

พลเรือโท สุรพล ภูยานนท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑)

พลเรือโท สุริยา ณ นคร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓)

พลเรือโท สุชีพ ช้างเสวก
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕)

พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

พลเรือโท กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘)

พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)