ติดต่อ

กรมแพทย์ทหารเรือ

ที่อยู่กรมแพทย์ทหารเรือ

 

504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600

ติดต่อประชาสัมพันธ์

 

รองนายทหารประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารเรือ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา เบอร์โทร 02-4752510 

นายทหารกิจการพลเรือน กรมแพทย์ทหารเรือ น.ท.ศักดิ์ดาวุธ ทองทิตต์เจริญ เบอร์โทร 02-4752622 มือถือ 0991789991