แจ้งตำราเอกสารที่ใช้ในการสอบเลื่อนยศและสอบเลื่อนฐานะ ประจำปี 2562 ประกาศโดย บก.พร. (กพ. โทร. 52606)

 

 ผนวก บันทึกข้อความ/ ผนวก ตำราเอกสารที่ใช้ในการสอบเลื่อนยศและสอบเลื่อนฐานะ ประจำปี 2562 

  1. เอกสารตำราสอบการบริหารจัดการองค์กร ปี 62

  2. เอกสารตำราสอบสมรรถนะวิชาชีพ

  3. เอกสารตำราสอบสายนาวิกเวชกิจ

  4. เอกสารตำราสอบอัตราพันจ่า