1. ประกาศ พร. เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2562

2. ระบบสมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะประจำปี พร.

 ======================================================================================================================================

*** การกรอกใบสมัครสอบฯ ในครั้งนี้ ให้ท่านพิมพ์ใบสมัครสอบจากระบบสมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะประจำปี 2562 *** ซื่งจะเปิดระบบภายในวันที่ 25 มี.ค. 2562

ขั้นตอนการสมัครสอบ

หน้าที่ 1  login เข้าสู่ระบบสมัครสอบฯ ด้วย username และ password เดียวกับระบบ hrmiss ทร.

หน้าที่ 2 กรอกรายละเอียด ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลรับราชการ, ข้อมูลการจัดสอบ(เลือกสายสอบ), ข้อมูลคะแนน 

หน้าที่ 3 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสอบ

หน้าที่ 4 พิมพ์   (ส่งใบสมัครสอบฯ )