ขออนุมัติแก้ไขประกาศ พร.เรื่องการสอบแข่งจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2563