คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี งป.60 โดย กบ.พร.(โทร. 52651)

คำสั่ง พร. 798/60 แต่งตั้ง จนท.ตรวจสอบครุภัณฑ์

คำสั่ง พร.799/60 แต่งตั้ง จนท.ตรวจสอบพัสดุคงคลัง

คำสั่ง พร.800/60 แต่งตั้ง จนท.สรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ์