การตรวจสอบพัสดุสายคลังเวชบริภัณฑ์ พร. (สายแพทย์) ประจำปี งป.60  โดย กบ.พร.(โทร. 52651)

การตรวจสอบพัสดุสายคลังเวชบริภัณฑ์ พร. (สายแพทย์) ประจำปี งป.60