รูปแบบและแนวทางตรวจสอบพัสดุของ พร. ประจำปี งป.60  โดย กบ.พร.(โทร. 52651)

รูปแบบและแนวทางตรวจสอบพัสดุของ พร. ประจำปี งป.60