แจ้งการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส.และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ ประจำปี งป.๖๑  โดย กพ.พร.(โทร. 52606)

แจ้งการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส.และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ ประจำปี งป.๖๑