ผังการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กสพ.พร. โทร. 52516)