ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ

เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี ๒๕๖๑

 

การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑ 

 

ขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมตำราเอกสารที่ใช้ในการสอบเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑ สายทันตกรรม

 

ขออนุมัติแจ้งกำหนดการสอบและตำราเอกสารที่ใช้ในการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑

 

ขออนุมัติออกประกาศ พร. เพิ่มเติมตำราเอกสารในการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันจัดลำดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน อัตรานายเรือ

 

ใบสมัครสอบแข่งขันจัดลำดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน อัตราพันจ่า


ดาวน์โหลดตำราสอบ