ขออนุมัติให้ นขต.พร. และหน่วยแพทย์ ทร. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย จก.พร. ประจำปี งป.๖๑ โดย บก.พร. (กผ. โทร.52803)

ดาวโหลดไฟล์ อนุมัติให้รายงานนโยบาย จก.พร. งป.61

ดาวโหลดไฟล์ ผนวก ก แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย จก.พร. งป.61

ดาวโหลดไฟล์ ผนวก ข แบบฟอร์มรายงานนโยบาย จก.พร. งป.61