กรุณาตรวจสอบข้อมูลของตนเองในการสมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี ๒๕๖๑ และ

แจ้งการแก้ไขข้อมูล พร้อมส่งหลักฐานถึง พร. ภายในวันที่ 21 พ.ค. 61  โดย กพ.พร. (กพ.พร. โทร. 52606, 52593)

download file อัตรานายเรือ

download file อัตราพันจ่า

download file ผนวก ก