รับสมัครข้าราชการเหล่า พ. ไปผลัดเปลี่ยนกำลังพล นรข. ในวาระ ต.ค. 61 ......ประกาศโดย พร. (บก. โทร. 52606, 52802)

download file