ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย