การจัดทำโครงการศึกษาของ ทร. ประจำปี งป.63 ......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)