วัตถุประสงค์ ในการจัดทำ LINE@royalthainavy เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งป.๖๑

ได้กำหนดให้พัฒนาระบบงานสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กำลังพล และหน่วยงานกองทัพเรือ ในแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

    โดยมีเป้าหมายสามารถสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กำลังพลในทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สแกน Line official ทร.