ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร. เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก......ประกาศโดย งานส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการ รพ.ทร. กรุงเทพ พร. (โทร. 52409)