การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

*ให้ นขต.พร. ที่จะปักหมุดของหน่วยงานสาสารถขอ username และ password เพื่อนำไปเข้าระบบ แอปพลิเคชั่น Longdo Map  ได้ที่ น.ท.วันชัย เอมเสม 089-4950-015,02-4752-606 *

 

คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ ios

คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ Android