สามารถติดต่อขอรับไฟล์เอกสารและแบบฟอร์มรายงานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ประจำปี ๒๕๖๒......โดย บก.พร.(กผ.โทร.๕๒๘๐๓)

 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ได้ที่ น.ต.หญิง บุณฑริกา ทองสุข โทร. ๕๒๘๐๓ และ ๔๑๕๖๕ หรือทาง email : plan.nmd.gmail.com