สามารถติดต่อขอรับไฟล์เอกสารและแบบฟอร์มรายงานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติการข่าวสารของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ......โดย บก.พร.(กผ.โทร.๕๒๘๐๓)

 

แนวทางการปฏิบัติการข่าวสารของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ได้ที่ น.ต.หญิง บุณฑริกา ทองสุข โทร. ๕๒๘๐๓ และ ๔๑๕๖๕ หรือทาง email : plan.nmd.gmail.com