ขอเชิญ แพทย์ / บุคลากรทางการแพทย์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ... “ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH – GCP ” โดย ... วิทยากรจาก ... มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

Download เอกสารส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP สามารถส่งเอกสารได้ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561