รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 56

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 56

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 56)

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56)

รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)