รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 57

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 57

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57)

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57)

รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57)