รายงานการประชุม พร.

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 7/2560

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 8/2560

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 3/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 6/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 7/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 8/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 9/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 10/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 11/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 12/2561

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ 3/2562