รายงานสถิติทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61

สถิติการตรวจสุขภาพ

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพกำลังพลประจำปีแยกตามสังกัด ทร.

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 รายเดือน

ตุลาคม มกราคม เมษายน กรกฎาคม
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

พฤษภาคม สิงหาคม
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน  

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 61

รายงานสถิติผลการตรวจสุขภาพของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 61