รายงานสถิติทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61

สถิติการตรวจสุขภาพ

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพกำลังพล ทร. ในปีงบประมาณ 2561

ผลการตรวจสุขภาพกำลังพลประจำปีแยกตามสังกัด ทร.

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 รายเดือน

ตุลาคม มกราคม เมษายน กรกฎาคม
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

พฤษภาคม สิงหาคม
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 61

รายงานสถิติผลการตรวจสุขภาพของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 61