รายงานสถิติทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 รายเดือน

ตุลาคม มกราคม    
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

   
ธันวาคม      

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 61