รายงานสถิติทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 รายเดือน

ตุลาคม มกราคม เมษายน  
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

พฤษภาคม  
ธันวาคม มีนาคม    

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 61