แบบฟอร์มใบขอใช้บริการระบบประชุมทางไกล

ใบขอใช้บริการประชุมทางไกล

 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยที่ใช้ระบบประชุม/ปรึกษาทางไกล พร.