เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ และศีกษาดูงานเกี่ยวกับการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ร.ล.จันทร เพื่อจัดทำวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน